Referater generalforsamling

Generalforsamling 18.3.2024.

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

1) Dirigent: Michael Staal. Referent Søren Nielsen

2) Martin gennemgik årets aktiviteter. Formandens beretning er Vedhæftet.Beretning blev godkendt

3) Kasserer gennemgik foreningens regnskab og budget, som blev godkendt

4) Ingen Indkomne forslag

5) Kontingent blev fastsat til 500,- ligesom sidste mange år

6) Valg til bestyrelse – Jonas Brage ønskede at udtræde. Annette Brun Nielsson blev valgt til bestyrelse. Claus og Amdi fortsætter som suppleanter.

7) Valg af revisor – Ulrik Jacobsen tager et år mere

8) Eventuelt

Sponsorudvalg. Klubben ønsker at nedsætte et sponsorudvalg. Olaf Brøndberg Lars Alber, og Martin er indtil videre med, men flere er velkomne. Hans fra generalforsamlingen meldte sig også, og udvalget arbejder videre og refererer til bestyrelsen.

Der var en Bred debat om tøj og sponsor situation, og alle kunne være enige om at det var/er ærgerligt med de 2 sponsorer, som er gået konkurs.

Debat om mulighed for at søge om fondsmidler. Camilla Vermuth ville undersøge muligheder.

Bred debat om design på teamtøj. Aftalt at design som minimum skal være uændret 2-3 år, og medlemmer i givet fald skal varsles, så unødige indkøb undgås.

Klubmester i e cykling.

H1 David Stormgaard blev klubmester – Ulrik Jacobsen nr. 3. Martin Meik blev nr. 2

H2 Søren Overgaard blev klubmester. Karsten Wiedermann nr 3. lars Finne blev nr 2.

Generalforsamling blev holdt i Spar Nords lokaler. Tak for husly.Snekkersten Cykelmotion - Formandens beretning 2023

Helsingør, d. 18.03.24

Lad mig starte med et tilbageblik på 2023 og de aktiviteter, vi havde i løbet ad året.

16.01.​Trænermøde

23.01.​Bestyrelsesmøde

24.02.​Klubaften m. fremvisning af hometrainer

16.03. ​Klubmesterskab i E-cykling

20.03.​Klubaften

26.03.​Sæsonopstart landevej

27.03. ​Generalforsamling

02.04.​Social Ride til Kullen

07.04.​Klubtur til Søderåsen

Uge 17​Klubrejse til Altea

07.05.​Fælles afslutning på Restaurant Kaj

20.05.​Bakketræning på Hallandsåsen

21.05.​Social Ride - Kaffestop hos Annette og Arne

04.06.​Bakker, bajere og burgere

11.06.​Fælles afslutning på Restaurant Kaj

12.06. ​Bestyrelsesmøde

25.06. ​Sommerhygge efter træning på strandgrunden

19.08. ​Post Nord Danmark Rundt

30.08. ​Bestyrelsesmøde

02.09.​Grand Fondo Storebælt

17.09. ​Fælles afslutning på Restaurant Kaj

25.09.​Trænermøde

02.10.​Møde om E-cykling

08.10. ​Sæsonopstart vintertræning

16.10. ​Klubaften - Dan Frost

19.10.​Virtuelt møde m. Bo Veltz om E-cykling

25.10. ​Kursus i Sociale Medier

06.11. ​Bestyrelsesmøde

13.11. ​Værkstedsaften hos Service Course

18.11.​Julefrokost / Sæsonafslutning

Klubaftener og fællesspisninger

Fælles afslutninger på Rkaj.

Lidt om medlemstal

Slut 2022 - 122

Slut 2023 – 138

I dag – 106 (126 på Holdsport)

Mit mål er, at vi bliver ca. 150 medlemmer. Jeg mener, det er et passende antal for os. Det har vi haft tidligere, og det tror jeg på vi får igen.

Klubcykler

Det bliver brugt. Kan reserveres i en formular på hjemmesiden.

Hometrainers

HK udviklingspulje – 9.000,- Egenbetaling – ca. 7.000,-

Vision

Formålet med vores klub står jo flot beskrevet i vedtægterne:

Foreningens formål er at fremme motionscykling i Helsingør Kommune ved at have træningsaktiviteter året rundt

Det har synes jeg stadig vi opfylder ret godt. Vi har et bredt udbud af aktiviteter, og vi henvender os til stort set alle voksne med en racercykel med undtagelse af elite. Elite har vi aldrig haft ambitioner om at fremelske. Det har vi andre cykelklubber i lokalområdet til.

Det er bestyrelsens og min vision at fastholde det aktivitetsniveau vi har og fortsat tænke i udvikling af nye tilbud indenfor motionscykling. I klubbens tidligere år var det et stort ønske at have et tilbud om spinning i vintermånederne. Det har vi kørt i en lang årrække. Med Corona-pandemien ændrede behovet sig. Vi tilpassede os og gav os i kast med den virtuelle træningsplatform Zwift. Det har vi understøttet og udviklet ved at indkøbe hometrainere til udlån. Og vi har hyret en træner med erfaring på området til at facilitere og systematisere træningen. Den del er stadig under udvikling, men jeg synes vi har fundet en god form på det. Og ser man på deltagerantallet, er interessen stigende.

En anden cykeldisciplin som er i udvikling, er gravel. Det har vi efterhånden tilbudt i en del år. Men ude i verden sker en rivende udvikling. Der kommer stadig flere gravelløb for motionister i ind- og udland, og i 2023 holdt man for første gang DM i gravel.Hos os går udviklingen i retning af mere gravel. Hvor vi tidligere kun har haft gravel-tilbud i vinterhalvåret, har vi i 2024 for første gang også et tilbud i sommerhalvåret. Jeg forventer, at gravel kommer til at udvikle og brede sig yderligere såvel hos os som i resten af DK og verden.

Sideløbende med nye initiativer skal vi naturligvis holde fast i ”kerneydelsen”, som stadig er landevejscykling. Det var her vi startede, og det er fortsat det hovedparten af jer medlemmer kommer efter. I kommer for at få noget god motion, nogle km. på kontoen og gerne en formforbedring hen over sæsonen. Men I kommer også for det gode fællesskab. Og fællesskab synes jeg vi er gode til. Og det er noget af det, jeg gerne vil ha´ vi er gode til. Vi understøtter så godt træningsfællesskaberne på de enkelte hold med klubaftener, foredrag, oplevelsesture, klubrejser og fester. Jeg kunne godt drømme om, at vi havde endnu flere aktiviteter, træningslejre og cykelrejser. Og det meste er jo muligt så længe nogen tager initiativet og sætter det på skinner.

Klubbens økonomi har alle dage været sund. Det ligger næsten i DNA´et at indtægterne er sikre og udgifterne begrænsede. Vi får penge i kassen fra medlemskontingenter og bidrag fra sponsorer. I en årrække har vi haft gode sponsorer, som har afregnet i gavekort, som vi meget passende har givet til klubbens trænere. I december 2023 modtog vi nyheden om at Service Course var gået konkurs. Udover at Nordsjælland havde mistet sit bedste cykelhus, stod vi i klubben med en række trænerne med en lang næse. Jeg havde til julefrokosten takket for deres indsats for jer og klubben og kvitteret med et gavekort til bl.a. Service Course. En måned senere var de desværre uden værdi. Jeg indkaldte med kort varsel bestyrelsen til møde, og det blev besluttet at bruge penge fra klubkassen til at købe nye gavekort hos Rex Cykler. Vi var enige om, at klubben måtte bære tabet og holdes trænerne ”skadesfri”. Få dage efter meldte en ny sponsor sig på banen og den finansielle balance var genoprettet. Desværre gentog historien sig et par måneder senere, da Restaurant Kaj også måtte lukke. Igen dækkede klubben tabet og købte nye gavekort. Vi håber, at uheldene nu er overstået, og at vi på sigt kan få en ny sponsor som erstatning for Restaurant Kaj.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at sige tak fordi I er med til at skabe en god klub. En særlig tak til vores trænere og til bestyrelsen for at få det hele til at fungere.Generalforsamling Snekkersten Cykelmotion 2023.

Mandag d. 27. marts 2023 kl. 19.00 i Snekkersten Idrætscenter.

Dagsorden:

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent.

6. Valg af bestyrelse

• Annette Brun Nielsson, ønsker ikke genvalg

• Kim Norup Fjeldsted, ønsker genvalg

• Søren Nielsen, ønsker genvalg

• Torben Fritzbøger (kasserer), ønsker genvalg

• Amdi Lindgaard (suppleant), ønsker genvalg

• Suppleant vacant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Formand Martin Lyngsted bød velkommen !

Ad.1

Ulrik Jakobsen blev valgt som dirigent, og konstaterede at GF var lovligt og rettidigt indkaldt.

Referent, Søren Nielsen

Ad.2

Formandens beretning:

Sportslige Nedslag på det forgangne år:

I maj 2022 havde klubben en super Mallorca-tur, med 25 deltagere fra klubben.

Generelt særdeles vellykket tur, med super lækkert hotel, mad, vejr, og gode træninger I det skønne klima, og et fantastisk cykelterræn.

Papuga/Rubys guider kunne godt have været lidt (på flere punkter) skarpere, men ellers forløb turen helt perfekt.

SCM tidligere trænere Claus Ryborg og Michael Nordahl var tovholder på et arrangement ”Bakker, bajere og burgere”.

Arrangementet var en endags træning i Odsherred.

Vi mødtes i Lynæs, cyklede til Hundested, og tog færgen til Rørvig, hvorefter vi cyklede ca 110 km i det bakkede Odsherred. Dagen blev afsluttet med bajere og burgere på Lynæs Surf center.

Dette arrangement gentages i 2023.

Træningstur til Søderåsen i april blev aflyst pga regn.

Gravel/Mtb efterår / vinter

Fin tilslutning på alle hold hen over efterår og vinter.

I weekenden gravel på mindst 2 niveauer, med stor tilslutning. Hverdags-gravel og MTB tirsdag/torsdag også meget populært.

Sidste år blev første vinter uden spinning grundet covid, udvikling mod flere hometrainer m.m. samt faldende tilslutning.

Vores sponsor Service Course arrangerer i hele efteråret, vinter, og forår fælles Gravel rides hver anden lørdag. Klubben har valgt at støtte op omkring dette arrangement, og har deltaget hver 4. lørdag, med flere deltagere.

Der har fra SCM været OK tilslutning, til disse populære arrangementer, men der er plads til flere, og Martin opfordrede til at flere gjorde brug af det fine tilbud.

E-cykling:

Hen over vinteren er der arrangeret ca 2 ugentlige Meet-ups / træninger. P.t. er der 18 som er medlemmer af vores klub på Zwift. Der er ingen tvivl om at denne form for træning er I kraftig fremmarch, og vil blive udviklet løbende.

Det er super træninger, som kan tilrettelægges så alle på tværs af holdene, kan noget ud af det, da alle kan kører samlet uanset styrke. Under stadig udvikling.

Som en slags afslutning på e-cykling sæson blev der arrangeret klubmesterskab i E-cykling.

5 friske e-cyklister bakkede op omkring dette fine arrangement, og vi håber på endnu større tilslutning til dette arrangement næste år.


SIC

Helt overordnet er vi meget glade for at være under Helsingør kommunes vinger, og derved have mulighed for at trække på alle kommunens faciliteter, herunder kantinen m.m. i SIC.

Vi har fået stillet et ganske pænt og stort rum til rådighed i SIC, som bruges til lånecykler, udstyr, m.m.

Udenoms faciliteterne er også forbedret og fliser er nu færdiggjort, og vi har fået ”vores egen” startplads ved gavlen af SIC. Vi har ytret ønske overfor kommunen om en vaskeplads.

Klubaftener m.m.

Hen over vinter har der været arrangeret flere fællesspisninger i cafeen/kantinen samt klubaftener, som alle blev afholdt i SIC.

De har været ganske velbesøgt, og ud over almindelig hygge, har der ofte været forskellige relevante indslag (info om Altea/Calpe, opstart af hometrainer til udlån m.m.)

Der er besat et udvalg til tilrettelæggelse af klubaften, med Amdi Lindgaard som tovholder.

Fællesspisninger ”løb ud i sandet” ifm af cafeen på SIC lukkede, og der er desværre ikke kommet nogen ny forpagter til cafeen. Vi har dog mulighed for, fortsat at bruge køkken og cafe lokalet, hvorfor klubaftner kunne fortsætte uændret i vinter halvåret.

Der har – forår 22 - været 2-3 Fælles trænings afslutninger på Restaurant Kaj, hvor vi er sluttet af med lækker mad.

God tilslutning med omkring 30-40 medlemmer. Dette er også programsat i den kommende sæson. Se Holdsport.

Sæsonafslutningsfest, som forløb ganske planmæssigt, i efteråret hvor der var 25 deltagere

26. Marts 2023 - Sæsonopstart med fantastisk tilslutning og mere end 50 deltagere, lover godt for den nye sæson.

Lidt om medlemstal

Slut 2020 - 118

Slut 2021 – 115

Slut 2022 - 130

I dag – 106 (139 på Holdsport) men vi er også tidligt på sæson

Martin gav udtryk for at vi sagtens kan håndtere flere medlemmer med nuværende setup, og vi har brugt lidt penge på Facebook reklame, for at gøre synlighed større. Dette har resulteret i en del nye medlemmer sidste år, og igen år vil vi bruge midler på synlighed på digitale platforme.

Der var lidt debat omkring mulighed for at få lavet en flyer, som kunne stå strategiske steder, for igen at øge synligheden af klubben (kunne også bruges på digitale medier).

Bestyrelsen arbejder på dette.

Klubcykler

Som bekendt har klubben 3 lånecykler i forskellige størrelser, som bruges som gravel cykler som vinter, og kan bruges som alm racercykler i sommerhalvåret.

Alle 3 cykler har været udlånt, og flere udlån har resulteret i, at flere medlemmer efterfølgende kører gravel.

De bliver brugt, og kan reserveres i en formular på hjemmesiden.

Hometrainers

Klubben fik i løbet af året, støtte fra Helsingør kommune udviklingspulje – 9.000,- i forbindelse med en satsning på e-cykling. Efter drøftelse i bestyrelse m.m. besluttede vi at købe 3 sæt Hometrainere, hvor dan samlede pris all inclusive var ca 16.000. Egenbetaling – ca. 7.000,-.

3 komplette sæt med trainer, kassette, forhjulsstøtte og tabletholder. Sættene er nummererede, og kan reserveres i en formular på hjemmesiden.

Alle Hometrainere er p.t. udlånt, så medlemmer kan smage på e-cykling, og vi har forventning om mere e-cykling til næste år. Det er helt klart under udvikling.

Klubben bruger platformen Zwift, men man kan også bruges med en Garmin cykelcomputer alene.


Webshop

Søren O har opsat en webshop i Holdsport. Her kan købes flasker, tøj og dækindlæg og andre klubeffeketer. Sortimentet kan nemt udvides. Betaling nemt for alle.

Træning og hold fremover

Mht landevejstræning, har vi skåret ned fra 5 til 4 niveauer, hvilket har været rigtig godt, da nogle hold kunne være tyndt besat.

Ud over de traditionelle hold er Jens Chr. Svensson tovholder på P-holdet, som har kørt i skoven i vinter halvåret, og fortsætter en gang ugentligt. Som udgangspunkttirsdag formiddag.

Trænere

Der er en stærk trænerbesætning på alle hold. Der arbejdes på et førstehjælpskursus for trænerne

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3

Regnskabet og budget blev gennemgået af kassereren, Torben Fritzbøger.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Revision, Ulrik Jakobsen.

Martin Lyngsted blev udpeget som ledelsesrepræsentant for klubben, og får således at fuldmagt til e-boks, MitID.

Ad. 4

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5

Kontingent blev fastlagt til 500,- kr. for den kommende sæson.

Ad. 6

Anja Finne Larsson blev valgt til bestyrelsen.

Kim Norup Fjeldsted, Søren Nielsen, genvalgt til bestyrelsen.

Amdi Lindgaard, genvalgt som suppleant.

Claus Hansen blev valgt som suppleant.

Torben Fritzbøger, genvalgt som kasserer.


Ad. 7

Ulrik Jakobsen, genvalgt som revisor.


Ad. 8

Søren O / Lisbeth ønsker at ændre starttidspunkt til 17.00.

Emnet vedr. starttidspunkt har været oppe at vende før, og vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

Der var en bred debat om fordele /ulemper.

Annette udtrykte (på alles vegne ) stor tak til Søren Overgaard, til det store engagement i klubben, samt alt vedr. online platforme. Meget værdsat.

Efter den mere officielle del af generalforsamlingen, var der tøjudlevering af det nye teamtøj, til de, som havde bestilt. Der blev prøvet en del tøj, og flere medlemmer købte de nye jerseys og de nye GoreTex Vindveste.

Såfremt medlemmer ønsker at opgradere cykel garderoben, kan Søren Nielsen kontaktes på mail eller sms.


Referat af generalforsamling i Snekkersten Cykelmotion 2022


Dato: mandag den 11. april 2022, kl. 19.30-21.30


Sted: Spar Nord, Sct. Olai Gade 39, 3300 Helsingør

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Amdi er valgt som dirigent


Det konstateres, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med gyldig dagsorden.

Annette er valgt som referent


Ad 2 Formandens beretning


Nedslag på det forgangne år:

27. sept. - GF

Gravel/Mtb - Fin tilslutning på alle hold Spinning – Vigende interesse

6. nov. - Service Course Gravel


12. nov. - 11-års Jubilæumsfest 40 deltagere

13. og 20. marts - Træneruddannelser


21. marts – Klubaften m. foredrag om sportsernæring


27. marts - Sæsonopstart knap 50 deltagere

6. april – Introhold, 4 deltagere


Lidt om medlemstal

Slut 2020 - 118

Slut 2021 – 115

I dag – 96 (138 på Holdsport)

Kan ikke tilskrives Corona. Vi vil gerne være flere. Mere offensiv på sociale medier.


Klub ambassadører

Introhold igen i år. Opfordring til at dele og hverve.

Klubcykler

Tre nye klubcykler, to fra Service Course. Tilskud fra HK på 17.500,- Vi mangler fortsat en str. XS-S.

Alle cykler har været ude at køre, men står lige nu klar til nye potentielle medlemmer.

De er alle ledige og står klar, så hvis nogen medlemmer ønsker at låne dem, så er man velkommen.

Der kan sættes landevejs dæk på, så snart nogen ønsker at låne dem.


SIC

Rigtig fin opstart. God forplejning og venlig betjening. Rimelige priser.

Vi kan bruge badefaciliteterne i Snekkersten Idrætscenter.

1. torsdag i måneden, er der fælles spisning efter træning.

Cafeen har ikke åbent i skoleferien.

Fliser?


Træning og hold

På landevejen forsøger vi at balancere opgaven med niveauforskelle og deltagerantal. Vi har lagt sidste års H3 og H4 sammen. Herefter 4 hold + kvindehold (ons+lør)

Trænerkurser

Et par gode lærerig og konstruktive dage. God placering op til sæsonstart. Vi fik tilskud fra DGI til at betale kurserne (til DGI)

Formanden opfordrer til at holde øje med arrangementer hos Service Course. Bl.a. lørdags ture med efterfølgende brunch.

Opfordrer til at vi alle prøver at se, om der er nogen i vores netværk, som ønsker at cykle og måske blive medlem af klubben. Vi skal gerne have flere medlemmer i klubben.

Det blev foreslået, at køre en kampagne på Facebook og Instragram i forhold til at få flere medlemmer.

Der er også en stor Helsingør Facebook gruppe, hvor man eventuelt kunne slå noget op, men der er bekymringer for, at det måske vil give bagslag, da vi ofte oplever aversioner mod folk som kører på racercykel.

Det er svært at lave en strategi for at få nye medlemmer.

Kom gerne med forslag til, hvad vi kan gøre i klubregi for at få nye medlemmer.


Ad 3 Godkendelse af foreningens regnskab og budget

Torben Fritzbøger var forhindret i at deltage. Formanden gennemgik regnskabet.

Søren Nielsen har gennemgået regnskabet og godkendt det.

Ønsker man at gå i dybden med regnskabet, så kan man sagtens få det tilsendt, så man kan gå i dybden med det.

Vi koncentrerer os om budgettet og regnskab for 2021, vi forventede en kontingent indtægt , som blev lavere end budgetteret med.

Vi fik færre penge fra Service Course, men i stedet fik vi 2 cykler. Indtægter i alt på 95.000 kr. og budgetteret med 114.000 kr. det er cyklerne, der gør forskellen.


Der er brugt penge på et regnskabsprogram.

Jubilæumsfesten var budgetteret med 20.000 kr., med egenbetaling, så blev det billigere end budgetteret, ca. 15.000 kr. blev brugt.


Udgifter til DGI, kontingent, hidtil betalt for adgang til kegleklubben, det er nu opsagt. Vi har en aftale om at sende et bidrag til lokale sporlaug.

Møder og sociale arrangementer, klubaften og bestyrelsesmøder går ind over her. Lidt over budget.


Ture til Kullen og Söderåsen, klubben betaler færgeoverfart m.v.

Klubben giver tilskud til tøj, så prisen medlemmer betaler er billigere end normalt. Klubben giver ca. 120 kr. til hvert tøj, der købes. Derudover betaler klubben for træneres klubtrøje.


Vandflasker, der er købt vandflasker via Jonas Brage, dem har vi stadig en del af på lager. De sælges for kostpris til medlemmer.

Udgift til spinning, under Corona var vi ramt af at vi ikke kunne træne spinning, da centret var lukket. Og derfor har vi fået rabat på spinning, halv pris har vi betalt.


Budgetteret med 5.000 kr. til uddannelse i 2021 blev ikke brugt pga. Corona. De er i stedet blevet brugt i 2022.


Løbende udgift til HoldSport så vi slipper for at se reklamer, når vi går på HoldSport.


Nyanskaffelser, vi har købt 2 flag med logo, som der skal bruges ved arrangementer.

Vi har fået strafrenter fra banken på 1.500 kr. i minus rente.


Vi har brugt flere penge end planlagt, og ender med et beskedent overskud. Men vi har masser af penge på kontoen.

Vi har en lagerbeholdning af tøj. Kontakt endelig Søren Nielsen, hvis der er nogen, som mangler trøjer m.v.


Sponsorer, har SparNord betalt 12.000 kr.

Service Course har givet cykler.

Restaurant Kaj har givet gavekort, som vi har givet til trænerne. JP Brage har givet drikkedunke til en værdi af 10.000 kr.


(TJEK REGNSKAB) Regnskab 2022:

• Ambition om flere medlemmer.

• Sponsoraterne skulle gerne være uændret.

• Trænerkurserne koster ca. 15.000 kr.

• Instruktør og møder vil også være som vanligt.

• Nyanskaffelser regner vi med at købe en lånecykel mere i str. S

• Lagerbeholdning af tøj, så er det svært at have nok på lager, men lidt i hver størrelse er der fortsat.

Klubben lægger altid en lille ordre til evt. nye medlemmer, samtidig med at medlemmer afgiver deres ordre.

Jersey i stort set alle størrelser, lidt perfetto har vi også tilbage.

Så længe vi har samme sponsorer, så behøver vi ikke købe nye trøjer og nyt design.


Budget og regnskab er enstemmigt vedtaget.


Ad 4 Behandling af indkomne forslag


Ingen indkommende forslag

Ad 5 Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent


Bestyrelsen foreslår vi fastholder nuværende kontingent på 500 kr. for et år.

Kontingent vedtaget.


Ad 6 Valg til bestyrelse


Martin Lyngsted, formand (ønsker genvalg). Martin ønsker fortsat at være formand, og har mange ideer og ambitioner om, at vi skal være flere medlemmer i klubben.


Genvalgt.

Kirsten Torp, medlem (ønsker genvalg) Genvalgt

Jonas Brage, medlem (ønsker genvalg) Genvalgt

Søren Overgaard, suppleant (ønsker genvalg) Genvalgt


Ad 7 Valg af revisor

Revisor bør ikke være en fra bestyrelsen.

Søren Nielsen kan derfor ikke fortsætte som revisor. Ulrik blevvalgt til ny revisor.

Torben Fritzbøger skal have besked om ny revisor.


Ad 8 Eventuelt

Kirsten oplyste, at vi kan bruge badefaciliteterne i Snekkersten Idrætscenter. 1. torsdag i måneden er der fælles spisning efter træning. Cafeen har ikke åbent i skoleferien.


28. maj er der foreningernes dag. Måske en idé at Snekkersten Cykel Motion deltager. Og kan repræsentere klubben.

Der spørges til om der er nogen aldersgrænse, vedtægterne siger man skal være fyldt 18 år, men er man under 18 år, må man gerne, hvis ens forældre er med.

Det kræver, at der er en træner, der er dedikeret til de unge mennesker.


Kronborg har unge hold og SCM har ikke ressourcer til at træne helt unge mennesker med ambitioner. Mange tilskud fra kommunen gives til unge aktiviteter, hvorfor SCM ikke kan søge om så mange tilskud.

Hvis nogen brænder for dette, så siger gerne til.

Amdi fortæller, at han er spurgt om han vil deltage i et møde ved kommunen om idræt. Kommunen ville have nogen input fra foreninger og klubber, således at de kunne blive bedre til at aktivere de unge mennesker.

Cykelsporten er godt repræsenteret i kommunen.

Der er flere aktiviteter, hvor SCM godt kunne gøre sig mere synlige i kommunen.

(Amdi evt. tekst)

Amdi repræsenterer klubben på sådanne møder.


Der spørges til en rabataftale med Service Course. Men der er aftalt 15%. Dog får man ikke rabat på arbejdsløn. Den er ikke nedfældet på papir.

Vi har kun en officiel aftale med restaurant Kaj, der får vi 10% på alt.


Der spørges til, om der måske skal laves nogen fælles ture til nogen af etaperne i Tour de France.

Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt noget.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Betina, Mette S. og Arne.

Der vil blive slået noget op på Hold Sport.


Dirigenten takker for god ro og orden.