Vedtægter


§§§§§§§§

§ 1 Foreningen navn

Stk. 1: Foreningens navn er Snekkersten Cykelmotion.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1: Foreningens formål er at fremme motionscykling i Helsingør Kommune ved at have træningsaktiviteter året rundt.

§ 3 Foreningens medlemmer

Stk.1: Alle som sympatiserer med foreningens formål kan optages som medlemmer.

Stk. 2: For medlemskabet betales et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 Foreningens ordinære generalforsamling

Stk. 1: Den årlige ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsordenen.

Indkaldelsen skal ske på mail samt på foreningens hjemmeside med mindst 1 måneds varsel dog senest 1.marts.

Stk. 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af foreningens regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af størrelsen af foreningens kontingent.

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Stk. 4: Generalforsamlingen er, medmindre andet er aftalt, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Afstemninger på generalforsamlingen kan lovligt foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de tilstedeværende ønsker dette.

§ 5 Foreningens økonomi

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Foreningens økonomi varetages af kassereren.

Ingen af foreningens medlemmer hæfter personlig for foreningens økonomi og har ikke nogle økonomiske forpligtigelser overfor foreningen udover medlemskontingent.

Stk. 3: Foreningens økonomi baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger samt indtægter fra sponsorer.

Stk. 4: Foreningen skal i sit årsregnskab angive størrelsen af ethvert tilskud den modtager fra f.eks. sponsorater, fonde og offentlige/private myndigheder, samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner

Der vælges en revisor for 1 år. Foreningens revisor kan ikke samtidigt vælges som medlem af bestyrelsen.

§ 6 Foreningens bestyrelse

Stk. 1: Til bestyrelsen vælges 1 formand, 1 kasserer, samt 5 menige medlemmer. Til bestyrelsen vælges ligeledes 2 suppleanter. Alle vælges for en periode på 2 år.

Stk. 2: Formanden, 2 medlemmer samt 1 suppleant er på valg i lige år. Kasserer, 3 medlemmer samt 1 suppleant er på valg i ulige år.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Foreningens ekstraordinære generalforsamling

Stk. 1: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal udsendes pr. mail og på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling ønskes afholdt.

Stk. 2: Indkaldelse skal finde sted:
- når bestyrelsen ønsker det.
- når 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat· ønske herom overfor formanden.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at skriftlig begæring herom er fremsat.

Stk. 4: Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Afstemninger på den ekstraordinære generalforsamling kan lovligt foretages ved håndsoprækning, men hvis det ønskes, skal skriftlig afstemning gennemføres, når 1/3 af de fremmødte medlemmer ønsker dette.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Forslag til ændringer i foreningens vedtægter kan behandles på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt fremsættes og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den pågældende generalforsamling indenfor den angivne frist.

Stk. 3: Ændringsforslag kan kun vedtages såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 9 Foreningens opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling og forudsætter, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2: Opløses foreningen tilfalder alle aktiver Helsingør Kommune til anvendelse af folkeoplysende aktiviteter.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 24. juni 2010
- Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 25. november 2019